• Statuten

 • a.         Naam en zetel

  Artikel 1

  1. De vereniging draagt de naam: v.v. Gestel
  2. Zij heeft haar zetel in de gemeente : Eindhoven

  b.         Doel en middelen

  Artikel 2

  1. Het doel van de vereniging is: Het beoefenen van de amateur voetbalsport op prestatief, recreatief niveau en meewerken aan het bevorderen van de sport.
  2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  a. het lidmaatschap verwerven van de Koninklijke Nederlands Voetbal.
  b. deel te nemen aan de door de KNVB goedgekeurde competities en andere wedstrijden.
  c. mee te werken aan de organisatie van wedstrijden.
  d. mee te werken aan de organisatie van evenementen op het gebied van de sport.
  e. andere wettige middelen die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

  c.         Duur en verenigingsjaar

  Artikel 3

  1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
  2. Het boekjaar van de vereniging is niet het kalenderjaar, maar het voetbalseizoenjaar,met dien verstande dat het eerste boekjaar aanvangt bij de oprichting (en eindigt op dertig juni van het jaar volgende op het jaar van de oprichting).

  d.         Lidmaatschap

  Artikel 4

  1. De vereniging kent leden en ereleden.
  2. Leden zijn zij, die zich schriftelijk als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als lid zijn toegelaten. Hiervan blijkt uit een door het bestuur afgegeven verklaring. Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten. Het bestuur houdt een ledenlijst bij.
  3. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door erfopvolging worden verkregen.
  4. Ereleden zijn natuurlijke personen, die wegens hun buitengewone diensten jegens de vereniging en in het kader van de doelstelling van de vereniging, op voordracht van het bestuur door de algemene ledenvergadering als zodanig zijn benoemd. Zij hebben geen contributieplicht.
  5. De vereniging bestaat verder uit: Pupillen en aspiranten, junioren, senioren, veteranen.

  Einde van het lidmaatschap

  Artikel 5

  1. Het lidmaatschap eindigt::

  a. door de dood van het lid;
  b. door opzegging door het lid;
  c. door opzegging door de vereniging;
  d. door ontzetting.

  2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsboekjaar. Zij geschiedt schriftelijk aan het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken.Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsboekjaar.Het lidmaatschap eindigt onmiddellijk:

  a. indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
  b. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden of medegedeeld (tenzij het betreft een wijziging van de geldelijke rechten en verplichtingen);
  c. binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.

  3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het lopende verenigingsboekjaar door het bestuur worden gedaan:

  -  wanneer een lid na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand op één juni niet volledig aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging over het lopende boekjaar heeft
  voldaan;
  - wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die op dat moment door de statuten voor het lidmaatschap worden gesteld.

  De opzeggingstermijn is ten minste vier weken.
  Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsboekjaar.
  De opzegging kan evenwel onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.
  De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de redenen.

  4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Zij geschiedt door het bestuur, dat het lid zo spoedig mogelijk van het besluit in kennis stelt, met opgave van de redenen. Het betrokken lid is bevoegd binnen één maand na de ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij het dagelijks bestuur.
  Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Een geschorst lid heeft geen stemrecht.
  5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsboekjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist.

  e.         Donateurs

  Artikel 6

  1. Donateurs zijn zij, die door het bestuur als donateur zijn toegelaten. Het bestuur is bevoegd het donateurschap door schriftelijke opzegging te beëindigen.
  2. Donateurs zijn verplicht jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage te verlenen, waarvan de minimale omvang door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld.
  3. Donateurs hebben het recht om de algemene ledenvergadering bij te wonen. Zij hebben  als “niet spelende leden” stemrecht en het recht om het woord te voeren in de ledenvergaderingen.

  f.          Geldmiddelen

  Artikel 7

  1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

  a. Contributie van de leden en de donateurs
  b. Entreegelden
  c. Donaties
  d. Andere verplichte bijdragen van de leden
  e. Andere baten

  2. De door de leden en donateurs verschuldigde, verplichte contributies en andere bijdragen worden op voorstel van het bestuur door de algemene ledenvergadering vastgesteld. De leden kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld. Het bestuur kan op verzoek vermindering of ontheffing van contributie toestaan. Contributie en ander verplichte bijdragen moeten worden voldaan op een door het bestuur aan te geven wijze.

  g.         Bestuur

  Artikel 8

  1.Het bestuur bestaat uit streefaantal van tenminste zeven en ten hoogste negen natuurlijke personen, die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen.
  2. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd uit de meerderjarige leden en tevens kunnen jeugdleden middels de jeugdraad (A, B en C jeugd) van de vereniging hun stem uitbrengen. Dit met dien verstande dat de voorzitter in functie wordt gekozen.
  De algemene ledenvergadering stelt het aantal bestuursleden vast.
  3. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene ledenvergadering worden geschorst en ontslagen. De algemene ledenvergadering besluit tot schorsing of ontslag met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen van de registreerde aanwezigen.
  4. De schorsing eindigt wanneer de algemene ledenvergadering niet binnen drie maanden daarna tot ontslag heeft besloten. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene ledenvergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.
  5. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar. Onder een jaar wordt verstaan; de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene ledenvergaderingen. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is steeds onmiddellijk herbenoembaar.
  6. Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 vermelde minimum is gedaald, blijft het bestuur niettemin bevoegd. Het bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen, waarin de voorziening in de vacature(s) aan de orde komt.
  7. Op de vergaderingen en de besluitvorming van het bestuur is het bepaalde in de artikelen 11 tot en met 14 zoveel mogelijk van toepassing.

  Artikel 9

  1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
  2. Het bestuur is, met voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

  Artikel 10

  1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
  2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris of de penningmeester, dan wel de secretaris tezamen met de penningmeester.

  h.         Algemene ledenvergadering

  Artikel 11

  De algemene ledenvergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vereniging statutair is gevestigd.

  In de jaarvergadering komen in ieder geval aan de orde:

  a. De goedkeuring van het jaarverslag en de rekening en verantwoording als bedoeld in artikel 14.
  b. De benoeming van de kascommissie voor het volgend jaar.
  c. Voorziening in eventuele vacatures.
  d. Voorstellen van het bestuur of de leden aangekondigd bij de oproeping van de vergadering.
  e. De begroting van het komend jaar.
  f. Vaststelling notulen van de vorige algemene ledenvergadering.

  Toegang en stemrecht

  Artikel 12

  1.Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben de leden die niet geschorst zijn, de donateurs alsmede degenen, die daartoe door het bestuur en/of de algemene ledenvergadering zijn uitgenodigd. Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot zijn schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover dan het woord te voeren.
  2. Met uitzondering van een geschorst lid heeft ieder meerderjarig lid één stem in de algemene ledenvergadering. Ieder stemgerechtigd lid kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als gevolmachtigde optreden.
  3. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering. Dit besluit kan ook schriftelijk tot stand komen.
  4. Jeugdleden kunnen middels de jeugdraad (A, B en C jeugd) deel nemen aan debatten en stemmingen.
  5. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene ledenvergadering worden gehouden.
  6. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.

  Voorzitterschap en notulen

  Artikel 13

  1. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de vice voorzitter. Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
  2. Het door de voorzitter ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, is beslissend.
  Het zelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
  Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.
  Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
  3. Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon.
  Deze notulen worden in de zelfde of in de eerstvolgende algemene ledenvergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.

  Jaarverslag, rekening en verantwoording

  Artikel 14

  1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het voetbalseizoenjaar.
  Jaarlijks wordt ten minste één algemene ledenvergadering gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering. In deze algemene ledenvergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering over.
  Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden;
  ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
  Na verloop van de termijn kan ieder lid in rechte vorderen van de gezamenlijke bestuurders dat zij deze verplichtingen nakomen.
  2. Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan de algemene ledenvergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dan benoemt de algemene ledenvergadering, jaarlijks, een commissie van ten minste twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken.
  3. Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
  4. De commissie onderzoekt de in lid 1 en lid 3 bedoelde stukken.
  5. Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de commissie bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. De commissie brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.

  Bijeenroepen van algemene ledenvergadering

  Artikel 15

  1. Algemene ledenvergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt of daartoe op grond van de wet verplicht is.
  2. Op schriftelijk verzoek van ten minste één/tiende gedeelte van de stemgerechtigde leden is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering, te houden binnen vier weken na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene ledenvergadering overgaan op de wijze als in lid 3 bepaald of door middel van een advertentie in ten minste één in veel gelezen dagblad.
  De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.
  3. De bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschiedt door schriftelijk mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van ten minste zeven dagen. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

  Kandidaatstellingen stemming

  Artikel 16

  1. Kandidaten voor de door de algemene ledenvergadering te vervullen plaatsen worden door het bestuur dan wel door vijf leden gesteld. Kandidaatstelling geschiedt schriftelijk tot drie dagen voor de vergadering bij de secretaris of ter vergadering indien er niet voldoende kandidaten zijn gesteld. Aan een enkele kandidaatstelling kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste tweederde meerderheid van uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene ledenvergadering.
  2. De door de alv te benoemen functionarissen dienen de meerderheid van het totaal van de uitgebrachte, geldige stemmen te behalen. Bij de alv worden, in geval van schriftelijke stemming, de stemmen opgenomen door een stembureau. Bestaande uit drie personen, met één bestuurslid als voorzitter en twee leden, die door de voorzitter van de alv worden aangewezen.

  Statutenwijziging

  Artikel 17

  1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
  2. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.
  3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering slechts worden besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
  4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden.
  5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 is niet van toepassing, indien in de algemene ledenvergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.
  6. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden register.

  Ontbinding en vereffening

  Artikel 18

  1. Het bepaalde in artikel 17 leden 1, 2, 3 en 5 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene ledenvergadering tot ontbinding van de vereniging.
  2. De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging.
  3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
  4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
  5. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende baten meer aanwezig zijn.
  6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard gedurende tien jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.

  i.          Huishoudelijke reglementen

  Artikel 19

  1. De algemene ledenvergadering kan een of meer reglementen vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.
  2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.
  3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 17 leden 1, 2 en 5 van overeenkomstige toepassing.

   j.          Slotbepaling

  Artikel 20

  Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.

  k.         Slotverklaring

  Tenslotte verklaarden de comparanten:
  Als lid van de vereniging treden toe (alle/de sub genoemde) oprichters. Zij benoemen als eerste bestuursleden:

  - H.v.d.Kamp (a.i.)                                - R.Trimbos                              - H.v.Eembergen            - S.v.Hapert                                        - W.Molegraaf                          - J.Pijpenseel                  - J.v.Breemen

  l.          Slot

  WAARVAN AKTE is verleden te Eindhoven op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
  De comparanten zijn, mij, notaris, bekend. De inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht.
  De comparanten hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen.
  Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de comparanten en vervolgens door mij, notaris R.v.d.Wouw.