• Notulen van de Algemene Ledenvergadering v.v. Gestel 11 april 2022

  Notulen van de Algemene Ledenvergadering v.v. Gestel 11 april 2022

  Verenigingsjaren 2019-2020 en 2020-2021

  Aanwezig:
  Herman Brugmans, Jan Deferm, Henk van Eembergen, Henk van Gemert,
  Simon van Hapert, Antoni Ieronymakis, Deniz Kalender, Ronnie Mevissen,
  Wim Molegraaf, Ferry Pisters, Ad Raaijmakers, Piet Trimbos,
  Rita Trimbos, Jos Verbeek, Han Verleg, Daniel Walter en 3 heren van SAE te weten
  Frank Scholten, Jorgen Smits en Michelangelo Goeloe.
  In totaal 19 personen.

  Een bericht van verhindering is ontvangen van Jos van Breemen, Frank van der Heijden, Harold van de Heijden en Toon Maas.

  1.Opening agenda en mededelingen:
  - De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering, de opkomst is wederom zeer teleurstellend en alle aanwezigen worden bedankt dat ze toch de moeite genomen hebben om aanwezig te zijn.
  - Hij verzoekt de aanwezigen om de mobiele telefoons uit te zetten en indien nog niet gedaan de presentielijst te tekenen.
  - De bar is tijdens de vergadering gesloten.
  - De agenda wordt doorgenomen.
  - Een moment van stilte wordt in acht genomen voor allen die ons dit jaar ontvallen zijn.
  - Over de prestaties van de teams is weinig te vertellen, door het uitvallen van wedstrijden i.v.m. de corona maatregelen.
  - Het ledental loopt terug, dit blijft ook nu nog een groot punt van aandacht.
  - De meeste activiteiten hebben door de corona maatregelen geen doorgang kunnen vinden.
  - Ook konden de jubilarissen niet gehuldigd worden. Dit seizoen wordt dit goedgemaakt, wel zal i.v.m. de vele jubilarissen dit waarschijnlijk verdeeld worden over twee avonden.

  2. Notulen:
  De notulen van de ledenvergadering van 2 maart 2020 worden goed gekeurd

  3. Financieel Jaarverslag 2019 – 2020 en 2021 - 2021:
  Door de voorzitter wordt aan de hand van de overzichten de inkomsten en uitgaven besproken. Enkele posten blijven nog steeds zwaar op het resultaat drukken, er zal dus nauwkeurig op de inkomsten en uitgaven gelet moeten worden. De aflossing aan de gemeente ligt goed op schema, we lopen zelfs een maand vooruit. Wel loopt de aflossing op van laag naar hoog. De kantine omzet gaat weer langzaam omhoog, dit is met name te danken aan ons kantine personeel en de activiteitencommissie die meerdere grote evenementen georganiseerd hebben. Mede dank zij hen, de corona subsidies en door goed op de inkomsten en uitgaven te letten gaan we richting een positief resultaat. De lopende rekeningen kunnen allemaal op tijd betaalt worden.

  4. Kascontrole:
  De kascontrole is uitgevoerd door Supportpunt.

  5. Begroting 2021 - 2022:
  De voorzitter presenteert de begroting, dit is een 5 jaren plan waarin de schuld aan de gemeente via een nieuwe goedgekeurde regeling elke maand een vast aflossingsbedrag zal bedragen. De verwachting is dat extra inkomsten uit sponsoring, kantine inkomsten en te organiseren evenementen, de begroting naar een hoger niveau gaat tillen dan in het seizoen 2020-2021.

  6. Verkiezing kascontrolecommissie:
  Op de vraag wie zich beschikbaar zou willen stellen voor het seizoen 2021-2022 heeft niemand zich gemeld.

  7. Bestuursverkiezing:
  Herman zou afgetreden zijn maar blijft n.a.v. de ontwikkelingen (o.a. corona en samenwerking met de SAE) toch aan als voorzitter.
  Deniz Kalender wordt voorgedragen als bestuurslid Technische zaken, de algemene ledenvergadering gaat hiermee akkoord.

  8. Voorstel contributie seizoen 2022 - 2023:
  Voorgesteld wordt om de contributie te verhogen voor de jeugd en senioren met ingang van het seizoen 2022-2023. De algemene ledenvergadering gaat hiermee akkoord.

  9: Soccer Academy Eindhoven (SAE):
  Frank Scholten van de Soccer Academy Eindhoven (SAE) geeft uitleg over de voorgenomen samenwerking tussen vv Gestel en de SAE. De SAE spelers worden ook geworven bij andere clubs, dit zal de nodige roering geven. Deze SAE spelers worden lid van vv Gestel en betalen de gangbare contributie zoals de Gestel leden. Voordelen zullen o.a. zijn meer bedrijvigheid op het sportpark, toename van het ledental bij de jeugd, hogere inkomsten uit de kantine e.d. De ledenvergadering wordt gevraagd hier mee akkoord te gaan, dit wordt positief bevestigd.

  10: Nog enkele mededelingen van het bestuur:
  - Het sportpark wordt buiten vv Gestel ook gebruikt door de Cricket club en Gaelic Iers voetbal.
  - vv Gestel heeft ook weer meegedaan aan de actie NL doet.
  Verschillende vrijwilligers hebben zich deze dag ingezet om het sportpark op te knappen
  - Het kunstgrasveld is aan vervanging toe, het wachten is op de goedkeuring van de Gemeente.
  - Een aanpassing van de horeca prijzen in de kantine is nodig en zal zijn beslag krijgen met aanvang van het nieuwe seizoen.
  - De sportparken in Eindhoven zijn rookvrij, er is een speciale zone aangewezen voor de rokers.

  11. Rondvraag:
  Geen vragen.

  12. Sluiting: Om ong. 21.40 uur sluit de voorzitter de vergadering en dankt iedereen voor zijn komst.

  Notulist: Henk van Eembergen