• Aanmelden
  Het aanmelden van leden dient uitsluitend schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie. Aanmelding geschiedt door inlevering van een volledig ingevuld aanmeldingsformulier, machtigingsformulier automatische incasso en een recente pasfoto. De inschrijfformulieren zijn te verkrijgen bij de secretaris of ledenadministratie. Nieuwe leden van 16 jaar en ouder moeten tevens een kopie van een geldig legitimatiebewijs overleggen.
  U kunt het aanmeldingsformulier onder aan de pagina downloaden.

  Aanmelden via: ledenadministratie@vv-gestel.com

  Een niet-lid dat interesse heeft in een lidmaatschap van v.v. Gestel mag gedurende een periode van maximaal 2 weken vrijblijvend meetrainen met het team waarbij hij/zij ingedeeld zal worden bij een lidmaatschap. Na 2 weken wordt hij/zij lid of stopt hij/zij met trainen.

  Afmelden
  Het afmelden van leden dient uitsluitend schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie.

  Let op: indien een speler/speelster meldt aan de leider of trainer dat hij/zij stopt of gaat stoppen met voetballen dan geldt dit niet als een officiele afmelding en loopt de contributieverplichting door!

  Zie verder de Contributieregels, Einde lidmaatschap.

  Overschrijving
  Als men het lidmaatschap bij v.v. Gestel wil opzeggen en lid wil worden van een andere vereniging dient men zich te melden bij ledenadministratie van de nieuwe vereniging, zij dienen dan digitaal een verzoek in tot overschrijving . Als aan alle verplichtingen is voldaan stemt onze vereniging doorgaans in met overschrijving.

  Overschrijving wordt door de KNVB verleend:
  tijdens het seizoen als er een gewichtige reden voor is, zoals verhuizing naar een plaats die meer dan 15 kilometer verder ligt;

  voor de aanvang van een seizoen als het verzoek voor 15 juni bij de KNVB is ingediend.
  tussentijds in de periode vanaf 16 juni tot en met de eerste vrijdag van de maand maart ( B-categorie).

  Van spelend lid naar steunend lid
  Stuur een briefje of e-mail naar de ledenadministratie. Per 1 juli van het betreffende jaar wordt men steunend lid van v.v. Gestel. Wij zorgen voor aanpassing van het lidmaatschapsbedrag. Hiervan ontvangt men geen bevestiging.

  Verhuizing of wijziging betaalrekening
  Stuur een briefje of e-mail naar de ledenadministratie. Op de door uw gewenste datum gaat de wijziging in. Geeft bij een andere betaalrekening wel aan op wiens naam de rekening staat, dit i.v.m. de naam/nummercontrole.

  Een nauwkeurig bijgewerkte ledenadministratie is van groot belang voor onze vereniging. Dat wordt door de leden vaak onderschat. Daarom dienen wijzigingen van gegevens die in de ledenadministratie zijn opgenomen, zoals adresgegevens, telefoonnummers, mailadressen e.d. zo snel mogelijk te worden doorgegeven aan de ledenadministratie.

  Contributieregels
  Hoofdregels
  De hoofdregels inzake de contributie van v.v. Gestel zijn vastgelegd in artikel 8 van de statuten van 05 juli 2005.

  Artikel 8 luidt:
  1. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemene vergadering van tijd tot tijd zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.
  2. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.
  3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt blijft niettemin de contributie voor het lopende jaar verschuldigd.

  Verenigingsjaar
  Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni.

  Contributiebedragen
  De contributiebedragen voor het seizoen 2017-2018 zijn als volgt vastgesteld:

  € 30,00 per jaar voor mini's t/m 5 jaar
  €126,00 per jaar voor leden 6 t/m 11 jaar
  €144,00 per jaar voor leden 12 t/m 17 jaar
  €120,00 per jaar voor oldstars
  €150,00 per jaar voor veteranen
  €180,00 per jaar voor dames
  €192,00 per jaar voor senioren leden
  € 12,00 per jaar voor functionarissen
  € 30,00 per jaar voor steunende leden

  Wijze van betalen
  Betaling dient te gebeuren door het afgeven van een automatische incasso. Daartoe dient men de vereniging te machtigen om het contributiebedrag en eventuele boetes te laten afschrijven van een bank- of girorekening . Als het bedrag wijzigt wordt de machtiging aangepast.

  Formulieren
  Mocht je lid willen worden van vv Gestel, dan kun je onderstaand aanmeldingsformulier downloaden en in de bestuurskamer inleveren.
  Aanmeldingsformulier_vv_Gestel.pdf

  Bij betaling via machtiging kun je onderstaand formulier downloaden en in de bestuurskamer inleveren.
  Machtigingsformulier vv Gestel.pdf

  Voor meer informatie over de contributie en betalingen kunt u onderstaand bestand.
  Clubinformatie aanmelding 2017-2018.pdf