• Lidmaatschap

  Aanmelden
  Het aanmelden van leden dient uitsluitend schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie. Aanmelding geschiedt door inlevering van een volledig ingevuld aanmeldingsformulier en betaling van € 10,- inschrijfgeld. De inschrijfformulieren zijn te verkrijgen bij de ledenadministratie. Nieuwe leden van 16 jaar en ouder moeten een geldig legitimatiebewijs tonen bij inschrijving.

  Je kunt het aanmeldingsformulier ook downloaden, zie onderaan in dit document.

  Privacy

  vv Gestel hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In de Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Deze privacy policy is terug te vinden op onze website; vv-gestel.com.

  Proefperiode
  Iemand, die interesse heeft in een lidmaatschap van vv Gestel, mag gedurende een periode van maximaal 2 weken vrijblijvend meetrainen met het team waarbij hij/zij ingedeeld zal worden bij een lidmaatschap. Na 2 weken wordt hij/zij lid of stopt hij/zij met trainen.

  Afmelden
  Het afmelden van leden dient uitsluitend schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie, daar is ook een formulier ter verkrijgen. Je kunt het formulier ook downloaden, zie onderaan in dit document.

  Let op: indien een speler/speelster meldt aan de leider of trainer dat hij/zij stopt of gaat stoppen met voetballen dan geldt dit niet als een officiële afmelding en loopt de contributieverplichting door! Zie verder de Contributieregels, Einde lidmaatschap.

  Overschrijving
  Als men het lidmaatschap bij vv Gestel wil opzeggen en lid wil worden van een andere vereniging dient men zich te melden bij ledenadministratie van de nieuwe vereniging, zij dienen dan digitaal een verzoek in tot overschrijving . Als aan alle financiële verplichtingen is voldaan en de kleding van vv Gestel is ingeleverd, stemt onze vereniging doorgaans in met overschrijving.

  Overschrijving wordt door de KNVB verleend:

  • tijdens het seizoen als er een gewichtige reden voor is, zoals verhuizing naar een plaats die meer dan 15 kilometer verder ligt;
  • voor de aanvang van een seizoen als het verzoek voor 15 juni bij de KNVB is ingediend.
  • tussentijds in de periode vanaf 16 juni tot en met de eerste vrijdag van de maand maart ( B-categorie).

   

  Van spelend lid naar steunend lid
  Stuur een briefje of e-mail (ledenadministratie@vv-gestel.com) naar de ledenadministratie. Per 1 juli van het betreffende jaar wordt men steunend lid van vv Gestel. Wij zorgen voor aanpassing van het lidmaatschapsbedrag. Hiervan ontvangt men geen bevestiging.

  Verhuizing of wijziging betaalrekening
  Stuur een briefje of e-mail naar de ledenadministratie. Op de door uw gewenste datum gaat de wijziging in. Geeft bij een andere betaalrekening wel aan op wiens naam de rekening staat, dit i.v.m. de naam/nummercontrole.

  Een nauwkeurig bijgewerkte ledenadministratie is van groot belang voor onze vereniging. Dat wordt door de leden vaak onderschat. Daarom dienen wijzigingen van gegevens die in de ledenadministratie zijn opgenomen, zoals adresgegevens, telefoonnummers, mailadressen e.d. zo snel mogelijk te worden doorgegeven aan de ledenadministratie.

  Contributieregels
  Hoofdregels
  De hoofdregels inzake de contributie van vv Gestel zijn vastgelegd in artikel 8 van de statuten van 05 juli 2005.

  Artikel 8 luidt:
  1. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemene vergadering van tijd tot tijd zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.
  2. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.
  3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt blijft niettemin de contributie voor het lopende jaar verschuldigd.

  Verenigingsjaar
  Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni.

  Contributiebedragen
  De contributiebedragen voor het seizoen 2020-2021 zijn als volgt:

  bedragen per jaar

  Mini's t/m 5 jaar €  30,00
  Leden 6 t/m 11 jaar € 126,00
  Leden 12 t/m 17 jaar € 144,00
  Oldstars € 120,00
  Veteranen € 150,00
  Senioren leden € 198,00
  Functionarissen € 12,00
  Steunende leden € 30,00

  Wijze van betalen
  De inning van de contributiegelden verloopt via onze partner NIKKI. Zij zullen je de mogelijkheid bieden de volledige contributie in één keer te betalen (zonder administratiekosten) of om in maandelijkse termijnen de contributie te betalen. Bij de betaling in maandelijkse termijnen rekent NIKKI administratiekosten, zijnde 10% van het contributiebedrag met een maximum van € 19,-. Wij zullen je contactgegevens dan ook delen met NIKKI. Zij nemen dan contact op om de contributie te voldoen.

  Formulieren

  Voor meer informatie over de vereniging kun je onderstaand document downloaden
  Clubinformatie aanmelding vv Gestel 2020-2021

  Als je lid wilt worden van vv Gestel kun je onderstaand aanmeldingsformulier downloaden en in de bestuurskamer afgeven.
  Aanmeldingsformulier vv Gestel 2020-2021

  Als je wilt afmelden als lid van vv Gestel kun je onderstaand afmeldingsformulier downloaden en in de bestuurskamer afgeven.
  Opzegging lidmaatschap vv Gestel

   

   

  vv Gestel 01-07-2020