• Huishoudelijk Reglement

  Het onderstaande huishoudelijk reglement is zoveel mogelijk afgestemd op de KNVB-modelstatuten voor een voetbalvereniging.

  Artikel 1, algemene bepalingen

  De vereniging genaamd vv Gestel, hierna te noemen "de vereni­ging" is bij notariële akte opgericht op 1 juli 2005 en is gevestigd te Eindhoven aan de Locatellistraat Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onver­bre­kelijke samen­hang met de statuten van de vereniging, zoals deze laatstelijk zijn gewij­zigd en geheel opnieuw vastgesteld bij notariële akte op 1 juli 2005.

  Artikel 2 - clubkleuren

  Het sporttenue van de vereniging bestaat uit / de clubkleuren zijn:

  • Shirt: Geel met blauwe accenten
  • Broek: Blauw
  • Kousen: Wit
  • Het uittenue (selectie) bestaat uit

  Shirt: Zwart met gele accenten

  • Broek: Zwart
  • Kousen: Zwart
  • In geval van sponsoring dient het bestuur te allen tijde vooraf te worden geraadpleegd.

  Afwijkingen van het gekozen tenue worden niet geaccepteerd.

  Artikel 3, leden

  a. De vereniging bestaat uit:

  • pupillen en aspiranten
  • junioren
  • senioren
  • veteranen
  • old stars
  • leden van verdienste
  • ereleden

  b. Pupillen zijn die leden die de leeftijd van dertien jaar nog niet hebben bereikt.
  c. Junioren zijn die leden die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt.
  d. Senioren zijn leden van achttien jaar en ouder.
  e. Veteranen (deelname veteranen competitie) zijn die leden die de leeftijd van 35 jaar hebben bereikt

  Artikel 4, Leden van verdienste en ereleden

  1. Leden van verdienste zijn zij, die wegens bijzondere ver­diensten jegens de vereni­ging door het bestuur als zodanig zijn be­noemd. Leden van verdienste hebben alle rechten van de leden.
  2. Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich jegens de vereniging bijzonder verdien­stelijk hebben gemaakt en op voordracht van het bestuur als zodanig door de algemene verga­dering met tenminste 4/5 der geldig uitgebrachte stemmen zijn benoemd. Op leden van verdienste en ereleden rusten geen geldelijke verplichtin­gen, zij hebben echter wel alle rechten van de leden. Met erelid wordt gelijkgesteld degene aan wie de titel "ere­voorzitter" is verleend.
  3. Degene die zich op het bestuurlijk vlak in buitengewone mate heeft ingezet voor de vereniging kan na het aftreden als voorzitter op voorstel van het bestuur tot erevoor­zit­ter worden benoemd door de algemene vergadering met ten­minste 4/5 der geldig uitgebrachte stemmen.

  Artikel 5, Donateurs

  1. De vereniging kent naast leden, donateurs.
  2. Donateurs zijn die natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur zijn toegela­ten en die zich jegens de vereni­ging verplichten om jaarlijks een door het bestuur vastge­stelde bijdrage te storten.
  3. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen in of krachtens de statuten en/of reglemen­ten zijn toegekend of opgelegd.
  4. De rechten of verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behou­dens dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar voor het geheel verschuldigd blijft.
  5. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

  Artikel 6, het lidmaatschap

  1. De aanmelding geschiedt door invulling, dagtekening en ondertekening van een door de ledenadministratie te verstrekken aan­mel­dingsformulier, waarop de volgende gegevens zijn in te vullen: naam, voornaam (voluit), adres, geboor­tedatum, tele­foonnummer, e-mail adres, alsmede de vereniging(en) waarvoor het kandidaatlid de laatste 5 jaren heeft gespeeld. Voor jeugdleden dient het formu­lier mede ondertekend te worden door de wettelijk vertegenwoordiger. Het bestuur kan vorderen, dat de in het formulier verstrekte gegevens door deugdelijke bewijzen worden gestaafd.
  2. De kosten voor de aanmelding van leden worden door het bestuur vastgesteld. Deze kosten dienen bij de inlevering van het aanmeldingsformulier te worden voldaan.
  3. Bij inschrijving verplicht ieder lid zich tot het deelnemen aan het vervoersrooster dat wordt opgesteld. Voor jeugdleden geldt dit voor de wettelijke vertegenwoordiger (zie artikel 23)
  4. Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging wensen te worden toegelaten, worden aangemeld bij de KNVB.
  5. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van de contributie, die op voorstel van het bestuur door de algemene ledenvergadering (ALV) zal worden vastgesteld. Per groepering wordt het bedrag vastgesteld.
  6. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist. Opzegging dient altijd schriftelijk bekendgemaakt worden aan de ledenadministratie.

  Artikel 7, aanneming van leden

  1. Het lidmaatschap wordt verkregen door een besluit tot toelating door de ledenadministratie, namens het bestuur genomen. De ledenadministratie kan niet eigenmachtig iemand het lidmaatschap weigeren, alsdan beslist het bestuur over het al dan niet toelaten.
  2. Van de toelating wordt mededeling gedaan in het cluborgaan. Binnen 14 dagen na deze bekendmaking kan ieder stemgerechtigd lid, onder opgaaf van redenen, bij het bestuur bezwaar maken tegen de toelating. Mocht dit leiden tot een afwijzing door het bestuur, dan wordt hiervan schriftelijk mededeling gedaan aan de aanvrager, onder vermelding van de beroepsprocedure. Indien het niettoegelaten lid dit verzoekt, zal de afwijzende beslissing aan de algemene ledenvergadering worden voorgelegd.
  3. Bij een lidmaatschap van leidinggevende en/of jeugdtrainers kan gevraagd worden om een ”Bewijs van goed gedrag” (VOG).

  Artikel 8, rechten en plichten van leden

  Buiten de verplichtingen, geregeld in de statuten, hebben alle leden de hierna te noemen rechten en plichten.

  1. Bij toetreding als lid zullen zij gewezen op de statuten en het huishoudelijk reglement, welke na te leze zijn op de website vv-gestel.com.
  2. Zij hebben het recht om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden.
  3. Alleen meerderjarige leden hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de ledenvergaderingen.
  4. Zij hebben het recht van vrije toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten, voor zover door het bestuur niet anders is bepaald.
  5. Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken c.q. te doen behandelen of te doen onderzoeken en over het resultaat van de behandeling en/of het onderzoek bericht te geven aan het lid dat het voorstel, de klacht of de wens heeft ingediend.
  6. Zij hebben de plicht het be­stuur in kennis te stellen van de verandering van hun adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres.
  7. Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van de contribu­tie en eventuele opgelegde boetes, zoals strafzaken van de KNVB. Het niet nakomen van deze verplichtingen kan leiden tot uitsluiting van deelname aan wedstrijden.
  8. Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging, alsmede van de door het bestuur of door het bestuur aangewezen commissies gegeven richtlijnen, bene­vens de voorschriften van de KNVB.

  Artikel 9, straffen

  1. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten, dat in strijd is met de wet, dan wel de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad. Zie voor details “Normen en Waarden Beleid vv Gestel”, welke terug te vinden is op de website vv-gestel.com.
  2. Straffen opgelegd door de tuchtcommissie van de KNVB, waaronder begrepen die ten gevolge van een gele of rode kaart, dienen door de leden zelf te worden betaald.
  3. De Normen & Waardencommissie is bevoegd om, met inachtneming van het beginsel van hoor en weder­hoor, naast een straf welke aan een speler, grensrechter, begeleider, verzorger of ander lid wordt gegeven en door de tuchtcommissie van de KNVB wordt afgedaan, een bijkomende straf vanuit de vereniging op te leggen. Het bestuur zal van deze sanctie op de hoogte gebracht worden.
  4. Bij een beslissing als bedoeld in lid 3 van dit artikel heeft het desbetreffende lid een beroepsmoge­lijkheid bij de algemene vergadering van de vereniging. Dit beroep dient, 6 maanden na het opleggen van de straf door het bestuur, aanhangig te worden gemaakt bij de algemene vergadering middels aangetekend schrijven te richten aan de secretaris van de vereniging.

  Artikel 10, bestuur

  1. Het (algemeen) bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester met een totaal streefgetal van tenminste zeven en ten hoogste negen natuurlijke personen, die allen meerderjarig moeten zijn.
  2. Onder het bestuur valt, onverminderd het bepaalde dienaangaande in de statuten, elders in het huishoudelijk reglement of in andere reglementen:
   • de algemene leiding van zaken;
   • de uitvoering van de door de algemene vergadering genomen besluiten;
   • het toezicht op de naleving van de statuten en reglementen;
   • benoeming, ontslag en schorsing van personen werkzaam ten behoeve van de vereniging.
  3. Het bestuur vergadert tenminste éénmaal per maand volgens een vooraf vastgesteld rooster. Daarenboven vergadert het bestuur zo dikwijls als de voorzitter of tenmin­ste 3 leden van het bestuur zulks wensen, tenzij anders in de statuten is bepaald.
  4. Een oproep voor een vergadering dient minimaal 48 uur voor aanvang van de vergadering in het bezit van de bestuursleden te zijn, terwijl een vergadering op verzoek van bestuursleden binnen maximaal één week dient te worden belegd.
  5. Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd als de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is. Over personen wordt schriftelijk gestemd, terwijl over zaken mondeling gestemd kan worden. Besluiten worden bij meerder­heid van geldige stemmen genomen. Indien bij een stemming over zaken de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Heeft bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen verkregen, dan vindt een herstemming plaats over de personen, die de meeste of zo nodig op één na de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Bij herstemming beslist het grootste stemmenaantal. Indien bij de herstemming de stemmen staken, beslist terstond het lot.

  Artikel 11, het dagelijks bestuur

  1. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur neemt alle beslissingen welke niet tot een gewone bestuurs­vergade­ring kunnen worden uitgesteld. Het dagelijks bestuur deelt zijn besluiten, ter bekrachtiging op de eerstvolgende bestuursvergadering mede.
  2. Taken van de voorzitter:
   • geeft leiding aan en houdt toezicht op het gehele vereni­gingsleven;
   • is bij alle officiële vertegenwoordigingen de woordvoerder, tenzij hij deze taak aan een ander bestuurslid heeft overgedragen.
   • Inventariseert en informeert of de clubvisie nog past in een veranderde omgevingssituatie
  3. Taken van de secretaris:
   • voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften ervan te houden en deze evenals de ingekomen stukken te bewaren.
   • heeft het beheer over het archief en is aansprakelijk voor goederen die hem van verenigingswege zijn toevertrouwd;
   • zorgt voor het bijeenroepen van vergaderingen;
   • zorgt voor bekendmakingen van veranderingen of aanvullingen in de statuten en reglementen;
   • houdt een voor leden toegankelijke lijst bij, waarin de namen en adressen van alle leden van verdienste en ereleden zijn opgenomen.
  4. Taken van de penningmeester:
   • beheert de gelden van de vereniging;
   • zorgt voor het innen van de aan de vereniging toekomende gelden en draagt zorg voor alle door het bestuur en de algemene vergadering goedgekeurde uitgaven;
   • houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven;
   • voert de briefwisseling, voor zover deze betrekking heeft op de uitvoering van de in de voorgaande leden van dit artikel vermelde taken, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften te houden en deze, evenals de op de uitvoering van eerder genoemde taken betrekking hebbende ingekomen stukken te bewaren;
   • brengt in de algemene vergadering verslag uit van de financiële toestand en legt daarbij over de balans en de staat van baten en lasten met toelichting over het afgelopen verenigingsjaar en een begroting voor het komende verenigingsjaar.

  Artikel 12, bestuursverkiezing

  1. Ieder bestuurslid treedt uiterlijk 3 jaar na zijn verkiezing af. Onder een jaar wordt verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene ledenvergaderingen. De eerste maal zal dat geschieden door een van tevoren bepaald rooster. Ieder bestuurslid kan zich herkiesbaar stellen.
  2. De namen van de aftredende bestuursleden, alsmede van de door het bestuur gestelde kandidaten dienen gepubliceerd te worden in de agenda van de jaarlijkse algemene ledenvergadering waarin de bestuursverkiezing aan de orde is. In deze agenda dient tevens de mogelijkheid tot kandidaat­stelling door stemgerechtigde leden van de vereniging geopend te worden, met vermelding van de daaraan verbonden procedure.
  3. Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient schriftelijk bij de secretaris aangemeld te worden, te ondertekenen door tenminste vijf stemgerech­tigde leden en dient vergezeld te gaan van een ondertekende bereidheidverklaring van de desbetreffende kandidaat eventueel onder vermelding van de functie die hij in het bestuur ambieert.

  Artikel 13, kascommissie

  1. Conform artikel 11 van de statuten worden door de algemene ledenvergadering de leden van de kascommissie benoemd.
  2. De kascommissie bestaat uit drie leden en twee reserveleden.
  3. De kascommissie houdt toezicht op het beheer van de penningmeester, Zij is gehouden tenminste éénmaal per jaar de kas de saldi, de boeken en bescheiden van de penningmeester na te zien. Van de uitkomst van dit onderzoek wordt verslag uitgebracht aan het bestuur.
  4. Indien de kascommissie termen aanwezig acht om de penningmeester de dechargeren zal zij een betreffend voorstel doen aan de algemene vergadering. De kascommissie is bevoegd aan het bestuur voorstellen betreffende het financiële beheer te doen.

  Artikel 14, overige commissies

  1. Behoudens de algemene vergadering kunnen de verenigingsorganen slechts (sub)commissies instellen, de benoeming en ontslag van de leden ervan en de werkwijze van die commissies regelen, voor zover dit ligt binnen het taakgebied van het desbetreffende verenigingsorgaan. Verenigingsorganen zijn onder meer het (afdelings)bestuur, de (afdelings) vergadering en de commissies.
  2. Er zijn in principe 6 vaste commissies, te weten:
   1. jeugdcommissie
   2. seniorencommissie
   3. veteranencommissie
   4. activiteitencommissie
   5. pr-commissie
   6. kantinecommissie
   7. normen en waardencommissie
  3. De benoeming tot lid van een commissie geschiedt, behoudens tussentijds bedanken, voor één jaar of tot de opdracht is volbracht of ingetrokken.
  4. Bij het besluit tot instelling van een commissie worden de samenstelling, taak, bevoegdheid en werkwijze van de commissie in een instructie vastgelegd. Deze instructie wordt beschouwd als een onlosmakelijk deel van het huishoudelijk reglement.
  5. Elke commissie rapporteert tenminste één keer per kalenderjaar over de voortgang van zijn werkzaamheden aan het orgaan, dat de commissie benoemde, tenzij in de instructie anders is bepaald.
  6. Een commissie vergadert zo dikwijls de voorzitter of ten­minste twee leden van de commissie dit wenselijk achten.
  7. Een commissie is verantwoording schuldig aan het orgaan dat de desbetref­fende commissie heeft ingesteld.

  Artikel 15, contributie

  1. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemene ledenvergadering jaarlijks zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.
  2. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.
  3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigings­jaar eindigt, blijft niette­min de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.

  Artikel 16, vrijwilligers

  Bij het aangaan van het lidmaatschap van vv Gestel, verplicht het lid of de wettelijke vertegenwoordiger van een jeugdlid zich tevens tot het eventueel verrichten van werkzaamheden voor de vereniging.

  Artikel 17, sponsoring

  Het bestuur kan richtlijnen opstellen voor het aangaan van sponsorcontracten of deze bevoegdheid overdragen aan de PR-commissie.

  Artikel 18, kostenvergoedingen

  Het bestuur is bevoegd om aan de leden die in wedstrijden uitkomen of aan trainingen deelnemen de noodzakelijk gemaakte kosten van vervoer en verblijf te vergoeden, zulks volgens jaarlijks door de KNVB vast te stellen normen en voorwaarden.

  Artikel 19, gebouwen van de vereniging

  1. De vereniging draagt generlei verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard ook, van leden en derden in de gebouwen aanwezig.
  2. Het clubhuis is gedurende door het bestuur aan te wijzen uren voor de leden toeganke­lijk. Van deze regeling wordt aan de leden mededeling gedaan.
  3. Het bestuur is bevoegd, één of meer voor gebruik van de leden bestemde lokalen van de vereniging, voor bijzondere doeleinden te reserveren. Bij gebruikmaking van deze bevoegdheid geschiedt daarvan tijdige

  Artikel 20, wedstrijden

  1. De spelers zullen op een door het bestuur te bepalen wijze van hun opstelling en indeling in een van de teams in kennis worden gesteld. Bij verhindering is iedere speler verplicht tenminste 24 uur van tevoren dit onder opgaaf van reden te melden aan de leider en/of aanvoerder van het desbetreffende team.
  2. Bij wedstrijden zal zo mogelijk ieder team vergezeld zijn van een leider, aan te wijzen door het bestuur. De leider is de eerst verantwoordelijke voor het gebeuren rond de wedstrijd. Hij rapporteert onregelmatigheden aan de Normen en Waarden commissie, via een meldingsformulier.
  3. Leden die aan wedstrijden deelnemen dienen in de voorge­schreven kleding te verschijnen.
  4. De spelers van een team zijn in beginsel gehouden tijdens wedstrij­den te handelen volgens de aanwijzing van de aanvoer­der en de leider.
  5. Het bestuur is bevoegd namens de vereniging wedstrijden uit te schrijven en de vereniging te doen inschrijven als deelneemster aan door andere personen georganiseerde wedstrijden, waarvoor door de KNVB toestemming is verleend.
  6. Van het behalen van prijzen, kampioenstitels of premies door een elftal en/of leden, die de vereniging op enige wedstrijd vertegenwoordigen, geschiedt aantekening in een daartoebestemd geschrift. Bedoelde prijzen en premies zijn eigendom van de vereniging en komen aan de vereniging ten goede.

  Artikel 21, aansprakelijkheid van de leden

  1. Ieder der leden is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de vereniging aangerichte schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door hem of hen die de betreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrokkene(n) wordt aangetoond.
  2. Voor de kosten die gepaard gaan met de afdoening van strafzaken e.d. door de KNVB kunnen de leden niet aansprakelijk worden gesteld.

  Artikel 22, representatie

  Bij onderstaande gebeurtenissen worden namens de vereniging, indien de secreta­ris hiervan tijdig kennis heeft kunnen nemen, door het bestuur te bepalen attenties verstrekt:

  1. huwelijk van een lid;
  2. geboorte zoon/dochter van een lid:
  3. bij een verblijf in het ziekenhuis;
  4. bij overlijden van een lid, zijn/haar echtgeno(o)t(e) of kind;
  5. bij 25- of 50-jarig huwelijksjubileum van een lid;
  6. bij het verenigingsjubileum van een lid, vanaf 25 jaar;
  7. overige representaties en attenties te bepalen door het bestuur.

  Artikel 23, wijziging van het huishoudelijk reglement

  1. Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste 14 dagen bedragen.
  2. Tenminste 14 dagen voor de vergadering wordt gehouden, moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage gelegd worden tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging van het huishoudelijk reglement tenminste 14 dagen voor de vergadering op de website gepubliceerd.
  3. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft tenminste 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen, in een vergadering waarin tenminste 2/3 van de leden aanwezig is. Indien dit quorum niet aanwezig is, wordt binnen 4 weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden waarin over dat voorstel, ongeacht het aantal aanwezige leden, een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement wordt genomen, mits met meerderheid van 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen.

  Artikel 24, slotbepalingen

  1. Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement en van het document “Gedragsregels binnen vv Gestel”, te vinden op de website.
  2. Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig mogelijk de tekst bekend gemaakt aan de leden.
  3. Dit huishoudelijk reglement en alle navolgende wijzigingen van dit reglement treden in werking 14 dagen na het verschijnen op de website waarin de tekst van het reglement is opgenomen.